Niemieckie finanse po polsku

Informacje dla imigrantów

Witamy w Hanowerze

Mieszkanie w Hanowerze

Co dziś w Hanowerze


Potrzebujesz pomocy w wypełnianiu druków urzędowych, czy pomocy językowej w urzędzie, u lekarza,itp. Zgłoś sie telefonicznie w biurze Polskiej Misji Katolickiej: 0511-6498504.
Polska Misja Katolicka
Ważne terminy i wydarzenia, podziękowania, wszystkie Msze św. w aktualnym miesiącu, uroczystości, spotkania
👉 gazetka parafialna

Wniosek o zwrot kosztów pogrzebu

Opublikowano w Hanower.de

Kiedy dana osoba umiera, czasami majątek i/lub inne fundusze otrzymane w wyniku śmierci (np. wypłaty z ubezpieczenia pogrzebowego) nie wystarczają na pokrycie kosztów pogrzebu. Jeżeli osoba zobowiązana do pokrycia pogrzebu nie może ponieść kosztów lub nie może ich ponieść w całości, może złożyć wniosek do urzędu pomocy społecznej o pokrycie niezbędnych kosztów pogrzebu zgodnie z § 74 ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Kod bezpieczeństwa - Księga dwunasta (SGB XII). Dochód i majątek osoby zobowiązanej do pochówku uwzględnia się zgodnie z § 85 i nast. SGB XII.

Odpowiedzialny jest urząd pomocy społecznej, który udzielał zmarłemu pomocy społecznej aż do jego śmierci. Jeżeli jednak zmarły nie korzystał z pomocy społecznej, odpowiedzialny jest urząd pomocy społecznej, na którego terenie znajduje się miejsce zgonu. W przypadku śmierci za granicą osoby posiadającej obywatelstwo niemieckie, która nie korzystała z pomocy społecznej, odpowiedzialność za pokrycie kosztów pogrzebu zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

Ujmuje się koszty prostego pochówku miejscowego (w tym pochówku urnowego). Należą do nich np. koszty trumny, opłaty pogrzebowe i grobowe oraz koszty stworzenia grobu. Nierozpoznany zostanie m.in. B. koszty przyjęcia żałobników.

Wymóg:

 • Zmarły nie pozostawił żadnego majątku lub jest on niewystarczający.
 • Nie ma lub nie ma wystarczających zastrzeżeń pierwszeństwa, np.: B. Świadczenia ubezpieczeniowe.
 • Nie ma płatnika priorytetowego, np. B. Świadczenia wynikające z prawa dotyczącego świadczeń socjalnych.
 • Koszty pogrzebu są rozsądne z punktu widzenia opieki społecznej.
 • Kwalifikować się mogą osoby, które na mocy prawa cywilnego lub publicznego są zobowiązane do poniesienia kosztów pochówku osoby zmarłej.
 • Od osoby zobowiązanej do pogrzebu nie można oczekiwać, że pokryje niezbędne koszty (w całości) z dochodów i majątku, z którego będzie korzystał.
 • Nie ma innych osób, które byłyby w pierwszym rzędzie zobowiązane do pokrycia kosztów.

  Wniosek należy złożyć online lub wysłać na następujący adres:

 • Landeshauptstadt Hannover Fachbereich Soziales Team 50.1 Hamburger Allee 25 30161 Hannover

  Za zakwaterowanie w szpitalu:

 • Landeshauptstadt Hannover Fachbereich Senioren Team 57.1 Ihmepassage 5 30449 Hannover

  Jesli sami pokrywacie koszta pogrzebu:

  🔳 Koszty pogrzebowe mogą zostać odliczone od podatku jako tzw. „koszty wyjątkowe” (Außergewönlichen Belastungen), o ile spełnione są określone warunki

  🔳 nie wszystkie koszty mogą być uwzględnione w pełnej wysokości

  🔳 należy udokumentować odpowiednio koszty, wymaga to zwykle posiadania faktur, rachunków, dowodów płatności